Unpacking - Prada Phone by LG (LG-KF900) 3. September 2009

Unpacking - Prada Phone by LG (LG-KF900)

 

 
Handy & Navigation:Handys, Telefon & Zubehör:Handys

Unpacking - Prada Phone by LG (LG-KF900)